Projekt

VETENSKAPLIGT ARBETE & FÖRBÄTTRINGSARBETE

Under din ST-utbildning ska du som inte är disputerad genomgå kurs i Vetenskapligt arbete och själv skriva en projektplan som sedan ska redovisas och genomföras under motsvarande ca 10 veckors arbete. Därtill tillkommer ett utvecklingsarbete för kliniken som kan utmynna i allt från ett lokalt PM till nya rutiner, en bättre ordning för läkemedel eller underlag för tydligare kommunikation - helt enkelt ett arbete som ger kliniken ett mervärde i utvecklingsfrågor. Tiden för detta motsvarar ca 3 veckor och tillsammans 3 månaders arbete.

VETENSKAPLIGT

ARBETE

Handledning för det vetenskapliga arbetet sker av disputerad medarbetare på kliniken; intyget till Socialstyrelsen måste däremot skrivas under av specialistkompetent anestesiolog.


Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård ser positivt på forskningsverksamhet och du som disputerad ST-läkare kan korta ned din ST till minst 4,5 år. Pågående forskningstid räknas däremot som övrig aktivitet och din ST förlängs med motsvarande tid. Mer information om forskning parallellt med din ST-utbildning kan lämnas av professor Michael Haney.


Region Västerbotten anordnar varje termin en kurs i Vetenskapsmetodik. Samtliga icke-disputerade ST-läkare förväntas anmäla sig till denna under sin ST; anmälan till specifikt tillfälle sker via Regionens Utbildningsportal efter avstämning med studierektor.


Handledningsmanual för Vetenskapligt arbete för ST-läkare


Ansvar för aktuella projekt, det vetenskapliga arbetet och stöd till handledarna är Magnus Hultin, överläkare, lektor och vicedekan, samt Camilla Brorsson, överläkare och tidigare MLA för IVA.


Kontakt:

Magnus Hultin: magnus.hultin@regionvasterbotten.se

Camilla Brorsson: camilla.brorsson@regionvasterbotten.se

Michael Haney: michael.haney@umu.se

KVALITETS- OCH

UTVECKLINGSARBETE

Kvalitets- och utvecklingsarbetet omfattar 2-3 veckors arbete. Förslag på aktuella ämnen inkommer regelbundet från de olika operationsavdelningarna, postop och intensivvårdsavdelningen.


I första hand kan du undersöka om det finns något pågående förbättringsarbete på den operationsavdelning där det passar bäst i tid. Din handledare och studierektor kan också hjälpa dig att hitta ett lämpligt arbete.


Kvalitetsarbetet examineras inte men du förväntas redovisa arbetet på den enhet där du utfört det, inklusive på vilket sätt det förväntas underlätta arbetet för berörda.


Genomfört kvalitets- och utvecklingsarbete intygas av antingen handledare eller den som ansvarar för verksamheten där arbetet genomförts (MLA).

Undervisning


I målbeskrivningen för ST-utbildningen ingår undervisning och ju längre du kommer i din ST desto större ansvar förväntas du ta för detta. Förutom undervisning av studenter, AT-läkare och nya narkossköterskor i det dagliga arbetet kommer du att få föreläsa vid utbildningstillfällen, temadagar, AT-utbildning och liknande.


Intyg för undervisning erhålls av handledare efter utförd insats.

unsplash