Projekt

Möjliga kvalitets- och utvecklingsarbeten (2-3 veckor)

Följande förlag på arbeten för att uppfylla delmål A4 har inkommit:

 • PM om handläggning av postspinal huvudvärk
 • PM förebyggande av hypotermi under operation
 • Perioperativt informationsmaterial till barn och föräldrar
 • Förbättring av EDA tekniken på förlossningen så att PCEDA kan införas. Siv Törnell
 • Ordinationsmall för Gabapentin och Lyrica i premedicinering.
 • Premedicineringsmallar för urologi, övre och nedre gastrokirurgi, endokrinkirurgi
 • PCA-pumpar: När och hur?
 • PM för behandling av opiatinducerad klåda. Svante Holmberg
 • PM postoperativ handläggning av accidentellt lagda IDA-katetrar på operation.
 • Traumatiska ryggmärgsskador - hur ser internationella guidelines ut? - hur ser våra ut? Vetenskapligt stöd för olika guidelines? Camilla Brorsson
 • Tillvaratagande av patienters idéer om förbättring av vårdkedjan vid dagkirurgi Innebär framtagande av CRF för patienten - consent efterfrågas på morgonen vid ankomst till postop, där man också får fylla i ett dokument med patientkaraktäristika. Patienten rings upp 7 dagar efter operation för att efterhöra idéer på förbättringar i vårdkedjan. Förbättringsförslagen sammanställs. Camilla Brorsson
 • Se över rutinerna för anestesimottagningen, vilka som kan journalbedömas, hur regionpatienterna kan bedömas och kallas vb, samt hur vi optimerar de patienter vi kallar till mottagningen.
 • Förslag på sikt, kanske från hösten 2019: Göra anestesi-lathund för respektive operationsavdelning (op 1 kanske inte behöver det). Respektive MLA.
Möjliga vetenskapliga arbeten (ca 10 veckor)

Följande förslag till vetenskapliga arbeten för att uppfylla delmål a5 har kommit:

 • Uppvakningstider och kvalitet på uppvaknandet, adverse events på neurokirurgoperation samt förbättringsförslag. Intervention i form av BIS-monitorering. Cecilia Lindgren
 • Analysera MIG-uppdrag, med frågeställning mot tex behov av intermediärvårdsavdelning. Ritva Kiiski-Berggren
 • Uppföljning av nyutskrivna patienter från IVA. Vilken MEWS/NEWS-score har de. Följa patienten i tre dagar. Camilla Brorsson
 • Oplanerade återinläggningar på IVA. Vilka patienter? Hur såg vitalparametrarna ut vid utskrivning. Har något ytterligare tillstött eller skickades patienterna för tidigt? Camilla Brorsson
 • Odlingsfynd och antibiotikaresistensmönster på IVA. Camilla Brorsson
 • Analys av IVAs mikrofilm utifrån samlade odlingar. Camilla Brorsson
 • Är polyfarmaci och frailty-score en prediktor för outcome efter trauma? Camilla Brorsson


En uppdaterad bank av arbeten är på gång, tills vidare kontaktas Magnus Hultin för hjälp med val av arbete.