ST

Sammanställning av rutiner för ST-läkare i anestesi och intensivvård på NUS


Målet med det här dokumentet är att sammanställa de administrativa rutiner som gäller för ST-läkarna. ST följer Utbildningsboken, se sfai.se (http://sfai.se/utbildning/st-utbildning/policies-och-riktlinjer/utbildningsboken-2016/) För de som har läkarlegitimation efter 2015-05-01 gäller Socialstyrelsens målbeskrivning SOFS 2015:8 (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-1).Arbetstider

  • Måndag 07:30-17:15 (16:15-17:15 yrkesspecifik träff eller föreläsning)
  • Tisdag-Torsdag 07:30-16:15
  • Fredag 07:30-15:00 (12:00-13:00 lunch med föreläsning/falldragning)
  • Lunch 45 min, på fredagar 30 min
  Stämpling sker via flexautomater. Stämpling ± 30 minuter vid in/ut bokförs som heltid. Vid överskjutande arbetstid använd kod 45, kod 43 vid uttag av ATL-tid. Om man inte haft möjlighet till lunchrast någon/några dagar så skickas den rapporten, i slutet av månaden, i form av ett mejl till Ida-Maria Lindman.
  • Saldot av din ATL-tid ses i Psweb. Gå in på Kalendern-Saldon/översikt-Saldon översikt-Diverse ackar.
  • Sjukanmälan eller annan frånvaroanmälan sker till ‭090-786 44 65‬ (röstbrevlåda) senast kl 07:25


Komptimmar

Antal sparade timmar får uppgår till högst 200. För överstigande timmar utges ekonomisk ersättning nästkommande kalendermånad. Timmar får sparas 3 månader.Övertid

Enligt fackligt avtal får en medarbetare ha upp till 350 timmars övertid per år, innan arbetsgivaren betalar vite. Om en medarbetare inte önskar omfattas av det avtalet gäller istället gränsen 200 timmar. Meddelandet om att man inte vill omfattas av avtalet dokumenteras genom ett mejl till studierektor/chef.ST-utbildningsprogram

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska ett individuellt utbildningsprogram upprättas. ST-läkaren tillsammans med handledaren ansvarar för att upprätta och revidera utbildningsprogrammet. Planering sker i samråd med studierektorn som ansvarar för samordning med övrigas planer och schema. ST-läkare ansvarar för att randningar, till exempel thoraxanestesi, bokas in. Studierektor koordinerar randningar på operation/IVA.Schema

Schemaönskemål lämnas via TimeCare (kurser, forskning, kompensationsledighet, föräldraledighet mm), vid de önskeperioder som utannonseras av schemagruppen. Kom ihåg att önska kurs/utbildning (ledigt) för de ST-temadagar som ni vill delta i. Skriv även i önskemålen ifall ni inte deltagit i utbildningen tidigare. Då prioriteras eran utbildning framför andras, ifall inte alla ST-läkare kan få kursledigt. Kolla att schemaönskemålen följer ST-planen.Ledigheter

Ledighetsönskemål mer än två månader framåt i tiden lämnas skriftligt med blankett från Blanketthotellet. Schemaönskemål som lämnas in med kort varsel handläggs efter följande policy:


Aktuell vecka

  • Innevarande dag/del av dag: Handläggs på avdelningsnivå i samråd med dagbakjour
  • Innevarande vecka/Del av dag: Handläggs på avdelningsnivå i samråd med dagbakjour
  • Hel dag/-ar: Handläggs på kliniknivå i samråd med dagbakjour


Alla förändringar i schemalagd placering ska meddelas schemagruppen för uppdatering av schemat.Kurser

Kurser syftar till måluppfyllnad enligt utbildningsboken. ST-läkarnas kursönskemål samordnas och beviljas av studierektor, och sammanställning sker i början av året eller i slutet av föregående år. Efter beviljad kurs, sker skriftlig ansökan via blankett: ”Ansökan om förmån vid resa”. Den lämnas tillsammans med kursprogram i studierektors postfack. Direkt när kursen är beviljad lägges kursdatum in i TimeCare. Skriv kursens namn samt att den är beviljad. Efter att den skriftliga ansökan undertecknats av studierektor bokas resa och boende via Åsa Broman. Faktureringsadress fås av Åsa Broman, Ida-Maria Lindman, Maria Bohlin eller studierektor.Möten

Målet är att man under sin ST ska beredas möjlighet att delta under ett nationellt möte ex.vis SYAs vårmöte eller SFAI-veckan. Utöver detta kan man arbeta som Snurran-värd en termin och som ersättning få en valfri kurs eller konferens i samråd med Studierektor.Personalförmåner

Se på Linda vilka aktuella förmåner som gäller.Regional ST-undervisning

I Umeå anordnas regionala ST-temadagar (Snurran). Anmälan görs senast två veckor i förväg. Prioritering av ST-läkares deltagande sker efter studierektors övervägande av ST-läkarens möjlighet att få motsvarande kunskapsinhämtning vid annat tillfälle. I anslutning till temadagarna hålls även ett underläkarmöte där ST-läkarna i anestesi tar upp egna frågor.


Lästid

Om en ST-läkare inte får tillfälle att delta i ST-undervisningen ges två dagars inläsningstid som kompensation. Inläsning bedrivs på arbetsplatsen. Utöver det ges två veckors inläsningstid inför EDAIC (European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care).European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care

På kliniken bereds man möjlighet att skriva OLAn (on-line assesment) i Umeå. Den brukar vara en fredag i mars/april. Kliniken betalar skriftlig och muntlig del av EDAIC samt man kan få 2 veckors lästid till dessa. Ingen löneersättning utgår vid den skarpa tentaskrivningen.Undervisning

I ST-målbeskrivningen ingår att man ska undervisa. Målet är att man ska hålla en föreläsning per år, tex för sjuksköterskor på IVA, uva eller operation. Mejla studierektor när ni haft en föreläsning så fås ett intyg på detta.Rumsplats

Vid operationscentrum finns 2 st gemensamma ST-rum, fördelning av platser bestäms av ST-läkarna själva via ULNA-ordförande.Forskning

Vi ser positivt på läkare som vill forska parallellt med sin ST. Professor Michael Haney kan lämna mer information kring möjligheterna att forska. En fullgjord disputation gör att tiden för ST kan kortas ned till 4,5 år, förutsatt att alla målen i övrigt är uppfyllda.


Tips på appar för ST anestesi


ST-Plan

ST-planering och eventuell revision av denna sker av Studierektor efter direkt avstämning med ST-läkare och handledare. ST-läkaren ska själv dokumentera sin plan. Översikten över samtliga ST-läkare innehar Studierektor.