Operation 3

OPERATION 3 - Op 3

Operationsavdelning 3 handlägger anestesi för kirurgiska, kärlkirurgiska, gynekologiska och urologiska ingrepp, inklusive stora laparotomier, thorakotomier, robotkirurgi, endoskopiska ingrepp och interventionell radiologi. Här får du handgriplig träning i centrala blockader, perioperativa perifera och centrala accesser, handläggning av blödning, multimodal smärtlindring och undervisning.

Ingrepp som ST-läkaren bör behärska efter fullgjord ST


 • Stor bukkirurgi
  • ÖGI: Ventrikel-, pancreas-, leverkirurgi. Med handledning esofagusresektion.
  • NGI: Colorektal kirurgi, analkirurgi
  • Gynekologi: laparotomier, inkl utvidgad resektion
 • Kärlkirurgi
  • Carotis, öppen aortakirurgi, EVAR, dialysaccesser
 • Urologi: stor bukkirurgi, TUR-kirurgi
 • Robotassisterad och laparoskopisk kirurgi
 • Endoskopi, inkl GI-blödning, ERCP
  • Endokrin kirurgi: bröst-, thyroideakirurgi, carcinoid. Med handledning men ej självständigt feochromocytom.

  Procedurer som tränas på Operation 3 och ST-läkaren bör behärska efter fullgjord ST


  • Maskventilation
  • Larynxmask
  • Intubation, inkl vakenintubation
  • RSI
  • Dubbellumentub och enlungeventilation
  • Artärnål
  • CVK
  • Perifer venös infart
  • Spinalanestesi
  • Epiduralanestesi (thorakalt, lumbalt)
  • Hemodynamisk monitorering (CardioQ, TEE)
  • Blödningsersättning, MTP-protokoll
  • Perioperativ vätsketerapi
  unsplash