Jourer

JOURVERKSAMHET

Anestesi och intensivvård är en specialitet med verksamhet dygnet runt genom hela yrkeslivet. Vid Norrlands universitetssjukhus finns flera jourlinjer: primärjour och bakjour anestesi, primärjour och bakjour IVA, barnanestesijour samt dagtid helg en ortopedberedskapsjour. Thoraxanestesin bemannar separat jourlinje för thoraxverksamheten. Minst en av primärjourerna på An/Op/IVA Umeå är alltid en specialistläkare.


Vi har också flera externa jouruppdrag. Lycksele bemannar Västerbottens ambulanshelikopter som utför både prehospitala uppdrag och sekundärtransporter, och Norrlands universitetssjukhus bemannar Flygläkarjouren som är ett nationellt beredskapsuppdrag för sekundärtransporter.

Jourer anestesi NUS


Primärjour anestesi ansvarar dagtid för postop samt externa uppdrag och bär joursökaren för urakuta tillstånd. Primärjouren ska vara jourinskolad enligt nedan.


Dagjouren börjar sitt pass kl 07:30 och har ordinarie arbetstid till 16:15, och fortsätter ofta med kvällsjourspasset till kl 20:00.


Kvällsjouren är oftast en fortsättning på dagjourspasset för samma person, men kan också växlas senast kl 16:00.


Nattjouren påbörjar sitt pass kl 19:30 och avslutar med rapport till dagjouren efter morgonmötet kl 07:30.


Ofta finns två kvällsdoktorer som normalt sett är specialister eller sena ST-läkare och huvudsakligen ansvarar för att avsluta pågående ingrepp på respektive operationsavdelning, och eventuellt startar upp jouringrepp efter avstämning med primärjour/bakjour. Kvällsdoktorerna bär inga extra sökare. Passet är en fortsättning på vanligt dagpass och slutar kl 20:00.


Rapport sker på postop, med start kl 15:30 för dag- och bakjour och gemensam rapport från operation kl 16:00.


Helgtid sträcker sig dagjourspasset 07:30-20:00, och nattjourspasset 19:30-08:15.


Jourinskolning anestesi

Jourer intensivvård NUS


Primärjour IVA ansvarar för patienter inneliggande på intensivvårdsavdelningen, konsultationer och MIG-bedömningar på vårdavdelningar och akutmottagning samt bär joursökare. Samtliga larm går till båda jourerna.


I de fallen IVA-jouren är specialist ansvarar denne också för att stötta primärjour anestesi och utgöra ansvarig specialist även för operationsverksamheten då narkosbakjouren är i beredskap i hemmet, men om belastningen på intensivvårdsavdelningen är så hög att man inte med säkerhet kan vara omedelbart tillgänglig eller det tilltänkta ingreppet kräver hög närvaro av narkosläkare hänvisas till narkosbakjouren.


IVA-jouren ska vara självständig primärjour anestesi och vara jourinskolad med minst 40 ordinarie heltidspass dagtid på intensivvårdsavdelningen.


Nattjouren påbörjar sitt pass kl 15:30 måndag-torsdag samt kl 14:30 på fredagar.


Rapport sker i IVAs konferensrum kl 15:00 (14:00 fredagar).


Helgtid infaller dagjourspasset kl 07:30-20:00, och nattjourspasset kl 19:30-08:15. Du kan som ST-läkare också schemaläggas som rondförstärkning kl kl 07:00-11:30/12:00.


Jourinskolning IVA (kommande)

unsplash