Målbeskrivning thorax

MÅLBESKRIVNING

Här hittar du målbeskrivningen för thoraxanestesi och -intensivvård som specialanestesi.


Vid frågor kontakta studierektor på thoraxsektionen vid Medicin-Hjärtcentrum: monica.kuoppala@regionvasterbotten.se

Den specialistkompetenta läkaren ska behärska


Anestesi till koronarsjuk patient

Anestesi till patient med hjärtsvikt

Riskbedömning inför anestesi till svårt hjärtsjuk patient

Handläggning av patienter med aorta descendens-dissektion som ej skall opereras

Anestesi vid enlungeventilation, inklusive åtgärder vid syresättningssvårigheter

Transoesofagealt hjärt-eko, inklusive tolkning

Inläggning av pulmonalisartärkateter och tolkning av data

Smärtlindring efter thorakotomi

Principer för antikoagulation vid hjärtkirurgi, hemostas vid stor blödning och koagulationsdiagnostik (TEG/ROTEM) och ”trombocytmapping”.

Cirkulationsfysiologi och patofysiologi vid koronarsjukdom, olika typer av klaffvitier och olika typer av hjärtsvikt

Principer vid postoperativ intensivvård med särskilt fokus på hjärtsvikt och blödning

Perioperativ användning av extern pacemaker och farmakologisk arytmibehandling


Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om


Akut handläggning av patient med dissektion av aorta ascendens, inklusive akut transport till thorax- kirurgisk operationsavdelning

Anestesi vid olika typer av klaffvitier

Indikationer föroch principer vid olika typer av mekaniska hjärtpumpar (t.ex. ECMO, aortaballongpump och kammarassist)

Basal problemlösning vid användning av mekanisk hjärtpump

Resuscitering av nyopererad thoraxpatient anpassad efter differentialdiagnostik och akut reoperation

Indikationer för hjärttransplantation och lungtransplantation

Anestesi och intensivvård till patient med pulmonell hypertension

unsplash