ST

ST i anestesi och intensivvård vid NUS

 

ST börjar med sex månaders jourintroduktion, vars syfte är att man ska kunna gå primärjourer på operation. Därefter består tjänstgöringen av längre rotationer på operationsavdelningarna och IVA. Enligt 2015 års målbeskrivning och 2016 års utbildningsbok består ST av 36 månader anestesi och 24 månader intensivvård.

 

Upplägg

 • 6 månader introduktionstjänstgöring (räknas som intensivvård)
 • 6 månader ortopedisk anestesi (Operation 1)
 • 6 månaders kirurgisk anestesi (Operation 3)
 • 3 månader ÖNH/Ögon-anestesi (Operation 2)
 • 3 månader obstetrisk anestesi (Operation 2)
 • 3 månader neuroanestesi (Specialanestesi, operation2)
 • 2 månader barnanestesi (Operation 2)
 • 13 månader valfri anestesi (tex thorax)
 • 1 månad smärtmedicin (räknas som intensivvård)
 • 2 månader transportmedicin (räknas som intensivvård)
 • 12 månader intensivvård
 • 3 månader förbättrings- och vetenskapligt arbete (räknas som intensivvård)

 

 

Kompetensportfölj

ST-läkaren ansvarar för att dokumentera sin ST. Detta görs i den så kallade Kompetensportföljen. Portföljen används för att bedöma uppnådd kompetens och eventuella revideringsbehov av utbildningsplanen. Inför ansökan om specialistkompetens utgör den grunden för Socialstyrelsens bedömning huruvida man uppnått målen. Det är därför mycket viktigt att kontinuerligt dokumentera sin ST. ST-läkare inom VLL har tillgång till utbildningsportalen ST-forum, som kan användas till att dokumentera och planera ST.

 

Kompetensportföljen består av

- Loggbok

- Dokumentation av medsittningar (minst en medsittning/placering)

- Dokumentation av specialistkollegier

- Dokumentation av handledarsamtal.

- Dokumentation av genomförda kurser

- Dokumentation av genomförda placeringar.

 

Kompetensportföljen ligger till grund för handledare och chef att kunna bedöma måluppfyllnad inför sökande av specialistbevis. Aktuell kompetensportfölj begärs inför årliga medarbetarsamtal. Det är viktigt att redan från start dokumentera fortbildningsprocessen, kurser och de praktiska moment du gjort. Förslag till loggbok finns på SFAIs hemsida. Det finns även appar som Medberry. Loggbok är främst ett verktyg för att se till att man får utföra alla delar av utbildningen inom ST, och fånga upp om något saknas. Se fortlöpande till att du får undertecknade intyg på dina placeringar.

 

Handledning

Handledarsamtal ska genomföras regelbundet och vara inplanerade i förväg. ST-läkare och handledare ansvarar gemensamt för att dessa blir av. Målet är minst fyra handledarsamtal per år, gärna oftare i början. ST-läkaren ansvarar för dokumentation av handledarsamtalet. Om man vill kan man använda sig av den mall för handledarsamtal som finns på LINDA under ”Anställd > AT-ST-tjänstgöring > ST-läkare”

 

Specialistkollegium

Studierektor ansvarar för att skapa möjligheter för en årlig bedömning via specialistkollegium. ST-läkaren representeras där av sin handledare. Handledaren förväntas under kollegiet beskriva var ST-läkaren är i sin utbildning samt återkoppla till sin ST-läkare. Om ST-läkaren har varit frånvarande från kliniken pga sidoutbildningar eller ledigheter kan det gå mer än ett år mellan specialistkollegierna på hemkliniken. Be gärna om skriftlig feedback vid sidoutbildning hos andra kliniker.

 

Kurser

Kurser syftar till måluppfyllnad enligt utbildningsboken. Första året rekommenderas kurserna Grundläggande anestesi, A-HLR, Barn-HLR samt ATLS. VLL anordnar LEKA-kurser som syftar till att uppfylla kurskravet för ST-utbildningens A och B-delmål. Man behöver inte gå dem tidigt, men det rekommenderas att man börjar med LEKA B som går på hösten. Leka A går på våren.

 

Ansökan till kurser sker via blankett: ”Ansökan om förmån vid resa”. Den lämnas tillsammans med kursprogram i studierektors postfack. Kurs beviljas efter avstämning av studierektor med schemagruppen. Kursdatum anges också i schemaönskemålen via TimeCare läkare. Efter att ansökan undertecknats av studierektor bokas resa och boende via Åsa Broman/Carina Rydén.

 

I Umeå ordnas även regionala ST-temadagar. Program finns på www.anestesinorr.se och där gör man också anmälan. I samband temadagarna brukar det hållas ett underläkarmöte där ST-läkarna i anestesi vid NUS tar upp egna frågor. För att hjälpa till med anordnandet av temadagarna finns två ST-läkare som har det uppdraget under ett år. Som kompensation för merarbetet brukar dessa kompenseras med en extra kurs/konferens under ST-utbildningen.

 

Regional ST-undervisning och lästid

Lästid ska beredas ca 2 h per vecka enligt landstingets riktlinjer. På operationscentrum finns möjligheten till två dagars ST-undervisning åtta gånger per år tillsammans med regionens ST-läkare i anestesi och intensivvård. Lästiden kvitteras tills vidare mot det.

 

EDAIC/OLA

På kliniken bereds man möjlighet att skriva OLA (on-line assesment) i Umeå. Den brukar vara en fredag kl 14-17 i mars/april. Kliniken betalar skriftlig och muntlig del av EDAIC samt man kan få 2v lästid till dessa. Ingen löneersättning utgår vid den skarpa tentaskrivningen EDAIC (European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care).

 

Rumsplats

Vid operationscentrum finns 2 st gemensamma ST-rum.

 

Övrigt

Då man får fast ST-tjänst får man Miller’s Anaesthesia. Under jourinskolningen finns exemplar av Smith and Aitkinhead’s Textbook of Anaesthesia att låna.