Projekt

Möjliga kvalitets- och utvecklingsarbeten (2-3 veckor)

Följande förlag på arbeten för att uppfylla delmål A4 har inkommit:

 • PM om handläggning av postspinal huvudvärk
 • PM om noradrenalin som förstahandsval vid perioperativt behov av vasopressor (Marcus Isaksson)
 • PM för regional anestesi - vad göra vid komplikation postdural huvudvärk mm
 • PM förebyggande av hypotermi under operation
 • Perioperativt informationsmaterial till barn och föräldrar
 • Förbättring av EDA tekniken på förlossningen så att PCEDA kan införas. Siv Törnell
 • Ordinationsmall för Gabapentin och lyrica i premedicinering.
 • Premedicineringsmallar för urologi, övre och nedre gastrokirurgi, endokrinkirurgi
 • PCA-pumpar: När och hur?
 • Akutvagn på postop. Niklas Larsson
 • PM för behandling av opiatinducerad klåda. Svante Holmberg
 • PM postoperativ handläggning av accidentellt lagda IDA-katetrar på operation.
 • Traumatiska ryggmärgsskador - hur ser internationella guidelines ut? - hur ser våra ut? Vetenskapligt stöd för olika guidelines? Camilla Brorsson
 • Tillvaratagande av patienters idéer om förbättring av vårdkedjan vid dagkirurgi Innebär framtagande av CRF för patienten - consent efterfrågas på morgonen vid ankomst till postop, där man också får fylla i ett dokument med patientkaraktäristika. Patienten rings upp 7 dagar efter operation för att efterhöra idéer på förbättringar i vårdkedjan. Förbättringsförslagen sammanställs. Camilla Brorsson
 • Se över rutinerna för anestesimottagningen, vilka som kan journalbedömas, hur regionpatienterna kan bedömas och kallas vb, samt hur vi optimerar de patienter vi kallar till mottagningen. Michael Elfström

 

 

 

Möjliga vetenskapliga arbeten (ca 10 veckor)

Följande förslag till vetenskapliga arbeten för att uppfylla delmål a5 har kommit:

 • Uppvakningstider och kvalitet på uppvaknandet, adverse events på neurokirurgoperation samt förbättringsförslag. Intervention i form av BIS-monitorering. Cecilia Lindgren
 • Analysera MIG-uppdrag, med frågeställning mot tex behov av intermediärvårdsavdelning. Ritva Kiiski-Berggren
 • Uppföljning av nyutskrivna patienter från IVA. Vilken MEWS/NEWS-score har de. Följa patienten i tre dagar. Camilla Brorsson
 • Oplanerade återinläggningar på IVA. Vilka patienter? Hur såg vitalparametrarna ut vid utskrivning. Har något ytterligare tillstött eller skickades patienterna för tidigt? Camilla Brorsson
 • Odlingsfynd och antibiotikaresistensmönster på IVA. Camilla Brorsson
 • Analys av IVAs mikrofilm utifrån samlade odlingar. Camilla Brorsson