Op 3

Målbeskrivning Operation 3 NUS


På operation 3 opereras patienter inom allmänkirurgi, övre gastrokirurgi, kolorektalkirurgi, kärlkirurgi, endokrin kirurgi, urologi, gynekologisk kirurgi, robotassisterad kirurgi.


Berörda delmål enligt målbeskrivningen SOFS 2015:8: a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, b3,  c1, c2, c3, c4, c5, c8, c9, c11, c12, c13

 

Ungefärlig tidsåtgång för att uppfylla målen: 26 veckorGenomförande: Klinisk tjänstgöring på COP 3, UVA 3, UVA 1, anestesimottagningen, endoskopienheten, IR-lab. Handledning av AT-läkare, sköterskor under vidareutbildning, läkarstudenter med flera. Bidra med undervisning av operationspersonal.


Kunskapsmål


Beskrivning av den kliniska tjänstgöringen: Behärska den generella och regionala anestesin vid kirurgiska ingrepp och diagnostiska & terapeutiska procedurer som utförs på COP 3 (TIVA, RSI, gasanestesi, cirkulatoriskt stöd med inopressorer). Fördjupa kunskaper i luftvägshantering och behandling av perioperativa respiratoriska komplikationer. Behärska perioperativ vätskebehandling, hemodynamisk monitorering samt behandling av blödning. Indikationer, val av och monitorering av neuromuskulär blockad. Lära sig principer och utförandte av regional anestesi, samt dess komplikationer och behandling därav. Fördjupa kunskaper i anläggandet av centralvenösa infarter. Tillämpa kunskaper kring lokalanestetikas farmakodynamik, dosering och administreringsvägar. Inhämta kunskap om robotkirurgins förutsättningar och inverkan på anestesimetod. Planering av postoperativ övervakning och smärtbehandling. Bedömning och planering av patienter som ska opereras, inklusive tjänstgöring på anestesimottagningen.Ingrepp som det är önskvärt att ST-läkaren handlägger

 • Bukaortaaneurysm
 • Leverresektion
 • Pankreasresektion
 • Gastrektomi/ventrikelresektion
 • Esofagusresektion
 • Laparoskopier
 • Robotassisterad kirurgi
 • Endokrin kirurgi (bröstkirurgi och hormonella tumörer)
 • Endoskopier (gastro-, coloskopi, ERCP)
 • Kärlkirurgi
 • Carotiskirurgi (som del i specialanestesi Neuroanestesi & intensivvård)
 • Colorektal kirurgi
 • Extrautering graviditet
 • Anestesier vid interventionell radiologiPraktiska moment som ST-läkaren bör genomföra

 • Artärnål
 • CVK
 • Venös infart
 • Intubation
 • Larynxmask
 • Maskventilation
 • Vid tillfälle medverka vid vakenintubation
 • Spinalanestesi
 • Epiduralanestesi
 • Regional anestesi (plexusblockad, ev PECS)
 • Hemodynamisk monitorering med Cardio-Q
 • Blodgasanalys
 • Ordination av blodprodukter
 • Ordination av vätskeersättning
 • Dubbellumentub och enlungeventilation
 • RSI med användande av checklista