Op 1

Målbeskrivning Operation 1 NUS


Berörda delmål enligt målbeskrivningen SOFS 2015:8: a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8, c9, c10, c12, c13


Ungefärlig tidsåtgång för att uppfylla målen: 26 veckor

 Genomförande: Klinisk tjänstgöring på Operation 1, UVA 1, anestesimottagning. Handledning av AT-läkare, sköterskor under vidareutbildning, läkarstudenter med flera. Bidra med undervisning av operationspersonal.


Kunskapsmål


Beskrivning av den kliniska tjänstgöringen: På Operation 1 opereras patienter inom allmän ortopedi samt ryggkirurgi. Målet är att ST-läkaren skall behärska större delen av den generella och regionala anestesin vid optopediska ingrepp och diagnostiska & terapeutiska procedurer som utförs på Operation 1. Bedömning och planering av patienter som ska opereras, via anestesimottagningen. Särskild fokus bör läggas på ultraljudsledda blockader.


Ingrepp som det är önskvärt att ST-läkaren handlägger

-Ryggkirurgi

-Höftfrakturer

-Axelkirurgi

-Knäkirurgi

-Amputationer

-Artroskopier

-Proteskirurgi

-Supraklavikulär nervblockad

-Popliteablockad

-Interskalen nervblockad

-Sedation


Praktiska moment som ST-läkaren bör genomföra

-Artärnål

-CVK

-Venös infart

-Intubation

-Larynxmask

-Maskventilation

-Vid tillfälle medverka vid vakenintubation

-Spinalanestesi

-Epiduralanestesi

-Regional anestesi med/utan kateterläggning

-Ordination av blodprodukter

-Ordination av vätskeersättning