Introduktion

ST i anestesi och intensivvård vid NUS


ST börjar med sex månaders jourintroduktion, vars syfte är att man ska kunna gå primärjourer på operation. Därefter består tjänstgöringen av längre rotationer på operationsavdelningarna och IVA. Enligt 2015 års målbeskrivning och 2016 års utbildningsbok består ST av 36 månader anestesi och 24 månader intensivvård.


Upplägg

 • 6 månader introduktionstjänstgöring (räknas som intensivvård)
 • 2+4 månader ortopedisk anestesi (Operation 1)
 • 2+4 månaders kirurgisk anestesi (Operation 3)
 • 2+4 månader ÖNH/obstetrisk-anestesi (Operation 2)
 • 3 månader neuroanestesi (Specialanestesi, operation2)
 • 2 månader barnanestesi (Operation 2)
 • 13 månader valfri anestesi (tex thorax)
 • 1 månad smärtmedicin (räknas som intensivvård)
 • 2 månader transportmedicin (räknas som intensivvård)
 • 3+9 månader intensivvård (inkl specialintensivvård)
 • 3 månader förbättrings- och vetenskapligt arbete (räknas som intensivvård)Specialanestesi och specialintensivvård

Det finns tre områden som definieras i utbildningsboken under delmål c11. Alla tre områden krävs antingen som kurs, eller som klinisk tjänstgöring inför specialistansökan.


Neuroanestesi och neurointensivvård: För detta krävs 3 månaders neuroanestesi, kunskap om sövning vid carotiskirurgi (görs på operation 3) samt tjänstgöring på IVA med neurointensivvård.


Barnanestesi och barnintensivvård: Det kan inte fås som en fullvärdig klinisk placering på AnOpIVA NUS eftersom vi har för få barn < 3 år som vårdas på IVA. För att uppfylla det delmålet krävs i nuläget kurs eller sidoutbildning.


Thoraxanestesi och thoraxintensivvård: Kan fås genom sidoutbildning på thoraxanestesin NUS, eller kurs.


Jourinskolning


Under de första 26 veckorna sker jourinskolning. Målet med inskolningen är att uppnå jourkompetens på operationsavdelningarna.

Jourinskolningen består av kliniska placeringar samt en introduktionsvecka med grundläggande utbildning av praktiska moment (Venaccesser, luftväg, axial anestesi, regional anestesi)


Söv-UL

Första placeringen är som ”Söv-UL” på en operationsavdelning tillsammans med en narkossköterska och man försöker i möjligaste mån följa hens schema. Det är dock inte meningen att man ska jobba nätter eller helger.

Placeringen som SövUL är vanligen åtta veckor. Under den här tiden ska du lära dig det basala arbetet på sal, fysiologin vid sövning samt luftvägshantering. Inlärning av spinalbedövningar, blockader med mera, sker senare. Efter de första fyra veckorna ska ST-läkaren göra en första ”uppsövning”, helst med sin handledare. De sista fyra veckorna sker arbetet på sal mer självständigt, ofta med narkossköterskan till hands utanför operationssalen.

Ta tillvara på tiden med narkossköterskan. Var ödmjuk och lär av dem. Sista veckan som SövUL görs en andra ”uppsövning”, helst med din handledare. Det är för att kontrollera att du har de basala kunskaperna för att gå vidare till andra placeringar.


Rotation

Resten av jourinskolningen sker genom kortare placeringar på de olika operationsavdelningarna. Studierektor tillhandahåller måldokument inför de placeringarna, med specifikation av vad man ska tillgodogöra sig inför jourtjänstgöring. Ungefärliga tider för rotationer ses nedan. Ordningen på placeringarna kan variera.


Inskolningsjourer


Se styrdokument i Teams el klicka här


Jour

Regeln är att det alltid ska finnas en ansvarig specialist på sjukhuset. Om en ST-läkare är primärjour på operation så är en specialist primärjour på IVA, och vice versa. Vid undantagsfall kan det vara så att det är ST-läkare på båda primärjourerna. I så fall finns det en bakjour tillgänglig på huset hela jouren. Vid dessa fall informeras alla berörda.

Precis som under ordinarie arbetstid ska ST-läkaren kontakta ansvarig specialist på sjukhuset (bakjour/specialist i primärjour) inför sövningar på operation eller IVA.Kompetensportfölj

ST-läkaren ansvarar för att dokumentera sin ST. Detta görs i valfri Kompetensportfölj. Portföljen används för att bedöma uppnådd kompetens och eventuella revideringsbehov av utbildningsplanen. Inför ansökan om specialistkompetens utgör den grunden för Socialstyrelsens bedömning huruvida man uppnått målen. Det är därför mycket viktigt att kontinuerligt dokumentera sin ST.


Kompetensportföljen består av

- Loggbok

- Dokumentation av medsittningar (minst en medsittning/placering)

- Dokumentation av specialistkollegier

- Dokumentation av handledarsamtal.

- Dokumentation av genomförda kurser

- Dokumentation av genomförda placeringar.


Kompetensportföljen ligger till grund för handledare och chef att kunna bedöma måluppfyllnad inför sökande av specialistbevis. Aktuell kompetensportfölj begärs inför årliga medarbetarsamtal. Det är viktigt att redan från start dokumentera fortbildningsprocessen, kurser och de praktiska moment du gjort. Förslag till loggbok finns på SFAIs hemsida. Det finns även appar som Medberry. Loggbok är främst ett verktyg för att se till att man får utföra alla delar av utbildningen inom ST, och fånga upp om något saknas. Se fortlöpande till att du får undertecknade intyg på dina placeringar.Handledning

Handledarsamtal ska genomföras regelbundet och vara inplanerade i förväg. ST-läkare och handledare ansvarar gemensamt för att dessa blir av. Målet är minst fyra handledarsamtal per år, gärna oftare i början. ST-läkaren ansvarar för dokumentation av handledarsamtalet. Om man vill kan man använda sig av den mall för handledarsamtal som finns på LINDA under ”Anställd > AT-ST-tjänstgöring > ST-läkare”Specialistkollegium

Studierektor ansvarar för att skapa möjligheter för en regelbunden bedömning via specialistkollegium. ST-läkaren representeras där av sin handledare. Handledaren förväntas under kollegiet beskriva var ST-läkaren är i sin utbildning samt återkoppla till sin ST-läkare. Om ST-läkaren har varit frånvarande från kliniken pga sidoutbildningar eller ledigheter kan det gå mer än 12-18mån mellan specialistkollegierna på hemkliniken. Be gärna om skriftlig feedback vid sidoutbildning hos andra kliniker.Kurser

Kurser syftar till måluppfyllnad enligt utbildningsboken. Första året rekommenderas kurserna Grundläggande anestesi, A-HLR, Barn-HLR samt ATLS (om ej nyligt genomförd). Region Västerbotten anordnar LEKA-kurser som syftar till att uppfylla kurskravet för ST-utbildningens A och B-delmål. 


Ansökan till kurser sker via blankett: ”Ansökan om förmån vid resa”. Den lämnas tillsammans med kursprogram i studierektors postfack. Kurs beviljas efter avstämning av studierektor med schemagruppen. Kursdatum anges också i schemaönskemålen via TimeCare läkare. Efter att ansökan undertecknats av studierektor bokas resa och boende via Åsa Broman.


I Umeå ordnas även regionala ST-temadagar. Program finns på Teams och där fyller man även i sin närvaro och utvärdering. I samband temadagarna brukar det hållas ett underläkarmöte där ST-läkarna i anestesi vid NUS tar upp egna frågor. För att hjälpa till med anordnandet av temadagarna har två ST-läkare uppdraget som ST-värdar under ett år. Som kompensation för merarbetet brukar dessa kompenseras med en extra kurs/konferens under ST-utbildning


Övrigt

Då man får fast ST-tjänst får man ett bidrag till relevant litteratur i nuläget motsvarande 3500:- alternativt en iPad mini så länge värdet är ungefär motsvarande. Önskemålen diskuteras med huvudhandledaren och mailas därefter till ST-chef som sköter om inköp.