Handledare

Instruktioner till ST-handledare


Handledarens roll

Handledaren står för stöd och vägledning av ST-läkaren under ST-utbildningen. Handledaren är den som har det huvudsakliga ansvaret för bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling, samt bedömningen av ST-läkarens kompetens inför specialistansökan. Om handledaren bedömer att ST-läkaren inte uppnått kompetenskraven bör det leda till en åtgärdsplan som utformas i samråd med studierektor.


Så ser en ST i anestesi och intensivvård på NUS ut i stora drag


 • 6 månader jourinskolning
 • 36 månader anestesi
 • 3 månader projekttid
 • 12 månader intensivvård
 • 1 månad transportblock
 • 1 månad smärtplacering


Specialanestesi/specialintensivvård

Det finns tre områden med specialanestesi med tillhörande intensivvård:


 • Barnanestesi/intensivvård
 • Neuroanestesi/intensivvård
 • Thoraxanestesi/intensivvård


Har man inte haft tjänstgöring inom dessa områden är en motsvarande kurs obligatoriskt.Plan för ST

För de som har läkarlegitimation efter 2015-05-01 gäller Socialstyrelsens målbeskrivning SOFS 2015:8


Delmål

I målbeskrivningen anges olika delmål av a, b eller c-typ. När ST-läkaren gör kliniska placeringar eller går kurser bör det framgå av intyget vilka delmål som berörs.


Delmål av typen a & b (specialitetsövergripande)


Uppnås genom

 • LEKA-kursen som ges inom Region Västerbotten
 • Kvalitets- och utvecklingsarbete som görs under ST
 • Skriftligt arbete enligt vetenskapliga priciper


Delmål av typen c


Dessa är specifika för specialiteten anestesi och intensivvård. De uppnås genom kurser och kliniska placeringar.


Utbildningsbok

Socialstyrelsens målbeskrivning är ganska allmänt hållen och noggrannare specifikation av vad delmålen innebär ges i SFAIs utbildningsbok.Handledarens uppgifter


 • Uppsövning två gånger under ST-läkarens placering som sövUL. Första gången efter cirka fyra veckor (ASA 1-2 patient) och andra gången under sista veckan (ASA 3 patient). Detta kan delegeras men hjälp i så fall ST-läkaren att få tag i en specialist för uppsövningen. Be också i så fall om återkoppling från uppsövningen, för att bedöma om ST-läkaren är redo att avsluta söv-UL-placeringen.


 • Hjälpa ST-läkaren att göra upp en preliminär plan för ST. Diskutera om det är några speciella områden som man vill lägga extra tid på.


 • Ta del av och ge strukturerad återkoppling till ST-läkaren avseende kompetensutveckling. Det kan ske genom olika former av sit-ins. Mallar för detta hittas på LINDA under ”Anställd > AT-ST-tjänstgöring > ST-läkare > För studierektorer och handledare"


 • Handledarsamtal ska genomföras regelbundet och vara inplanerade i förväg. ST-läkare och handledare ansvarar gemensamt för att dessa blir av. Målet är minst fyra handledarsamtal per år, gärna oftare i början av ST. ST-läkaren ansvarar för dokumentation av handledarsamtalet. Om man vill kan man använda sig av den mall för handledarsamtal som finns på LINDA under ”Anställd > AT-ST-tjänstgöring > ST-läkare”.


 • Hjälpa ST-läkaren att välja och prioritera kurser och placeringar, utifrån ST-läkarens fas i ST, intresse samt tidigare kunskaper.


 • Fortlöpande bedöma, återkoppla, följa upp och vid behov revidera det individuella utbildningsprogrammet.


 • Under randningar utanför hemkliniken eller hemsjukhuset hålla kontakten med ST-läkaren och följa upp hur placeringen fortlöper.


 • Det åligger handledaren att kolla att intygen för placeringar och kurser mm stämmer och är riktiga.


 • Medverka vid specialistkollegium för presentation av ST-läkaren, bidra till utvärdering av ST-läkarens kompetensutveckling och återkoppla detta till ST-läkaren.


 • Tillsammans med verksamhetschef och studierektor, bedöma och underteckna ansökan om specialistkompetens. Handledaren är den som har det huvudsakliga ansvaret att bedöma om ST-läkaren uppfyller kraven för specialistkompetens.Kompetensportfölj

Kompetensportföljen är dokumentationen av ST och sammanställs av ST-läkaren. Den ligger till grund för att bedöma om ST-läkaren får sin ansökan om specialistkompetens beviljad. Det är därför viktigt att den uppdateras fortlöpande. Den består av:


 • Loggbok
 • Dokumentation av medsittningar (minst en medsittning/placering)
 • Dokumentation av specialistkollegier
 • Dokumentation av handledarsamtal.
 • Dokumentation av genomförda kurser
 • Dokumentation av genomförda placeringar.