Handledare

Instruktioner till ST-handledare

Syftet med det här dokumentet är att orientera ST-handledaren kring upplägget av ST-utbildningen och peka ut de huvuduppgifter som handledaren har.

 

Handledarens roll

Handledaren står för stöd och vägledning av ST-läkaren under ST-utbildningen. Handledaren är den som har det huvudsakliga ansvaret för bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling, samt bedömningen av ST-läkarens kompetens inför specialistansökan. Om handledaren bedömer att ST-läkaren inte uppnått kompetenskraven bör det leda till en åtgärdsplan som utformas i samråd med studierektor.

 

Så ser en ST i anestesi och intensivvård på NUS ut i stora drag

 

6 månader jourinskolning

36 månader anestesi

3 månader projekttid

12 månader intensivvård

2 månader transportblock

1 månad smärtplacering

 

Det finns tre områden med specialanestesi med tillhörande intensivvård:

 

Barnanestesi/intensivvård

Neuroanestesi/intensivvård

Thoraxanestesi/intensivvård

 

Har man inte haft tjänstgöring inom ett av dessa områden är en kurs obligatoriskt.

 

Plan för ST

För de som har läkarlegitimation efter 2015-05-01 gäller Socialstyrelsens målbeskrivning SOFS 2015:8 (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-1) I målbeskrivningen anges olika delmål av a, b eller c-typ. Delmål av typen a & b är specialitetsövergripande. Delmål av typen c är specifika för anestesi och intensivvård. För anestesi och intensivvård gäller delmål a1-a6, b1-b3 och c1-c13. När ST-läkaren gör kliniska placeringar eller går kurser bör det framgå av intyget vilka delmål som berörs. Detaljerna kring ST anges i Utbildningsboken, se sfai.se (http://sfai.se/utbildning/st-utbildning/policies-och-riktlinjer/utbildningsboken-2016/)

Specialiseringstjänstgöringen inleds vanligen med ett 26 veckor långt block som syftar till jourinskolning på operationscentrum. De första åtta veckorna går man som söv-UL på sal tillsammans med en anestesisjuksköterska. Därefter roterar man på de olika operationsavdelningarna och en vecka på IVA. Under tiden som söv-UL ska ST-läkaren koncentrera sig på det basala arbetet på sal, fysiologin vid sövning samt luftvägshantering. Inlärning av spinalbedövningar, blockader med mera, sker senare. De sista fyra veckorna sker arbetet på sal mer självständigt, ofta med narkossköterskan till hands utanför operationssalen.

 

Handledarens uppgifter

 • Uppsövning två gånger under ST-läkarens placering som sövUL. Första gången efter cirka fyra veckor (ASA 1-2 patient) och andra gången under sista veckan (ASA 3 patient). Detta kan delegeras men hjälp i så fall ST-läkaren att få tag i en specialist för uppsövningen. Be också i så fall om återkoppling från uppsövningen, för att bedöma om ST-läkaren är redo att avsluta söv-UL-placeringen.

 

 • Hjälpa ST-läkaren att göra upp en preliminär plan för ST. Diskutera om det är några speciella placeringar som ska prioriteras.

 

 • Ta del av och ge strukturerad återkoppling till ST-läkaren avseende kompetensutveckling. Det kan ske genom olika former av sit-ins. Mallar för detta hittas på ”Anställd > AT-ST-tjänstgöring > ST-läkare > För studierektorer och handledare"

 

 • Handledarsamtal ska genomföras regelbundet och vara inplanerade i förväg. ST-läkare och handledare ansvarar gemensamt för att dessa blir av. Målet är minst fyra handledarsamtal per år, gärna oftare i början av ST. ST-läkaren ansvarar för dokumentation av handledarsamtalet. Om man vill kan man använda sig av den mall för handledarsamtal som finns på LINDA under ”Anställd > AT-ST-tjänstgöring > ST-läkare”.

 

 • Hjälpa ST-läkaren att välja och planera kurser och placeringar, utifrån ST-läkarens fas i ST, intresse samt tidigare kunskaper.

 

 • Fortlöpande bedöma, återkoppla, följa upp och vid behov revidera det individuella utbildningsprogrammet.

 

 • Under randningar utanför hemkliniken eller hemsjukhuset hålla kontakten med ST-läkaren och följa upp hur placeringen fortlöper.

 

 • Det åligger handledaren att kolla att intygen för placeringar och kurser mm stämmer och är riktiga.

 

 • Medverka vid specialistkollegium för presentation av ST-läkaren, bidra till utvärdering av ST-läkarens kompetensutveckling och återkoppla detta till ST-läkaren.

 

 • Tillsammans med verksamhetschef och studierektor, bedöma och underteckna ansökan om specialistkompetens. Handledaren är den som har det huvudsakliga ansvaret att bedöma om ST-läkaren uppfyller kraven för specialistkompetens.

 

Kompetensportfölj

Kompetensportföljen är dokumentationen av ST och sammanställs av ST-läkaren. Den ligger till grund för att bedöma om ST-läkaren får sin ansökan om specialistkompetens beviljad. Det är därför viktigt att den uppdateras fortlöpande. Den består av:

 

 • Loggbok
 • Dokumentation av medsittningar (minst en medsittning/placering)
 • Dokumentation av specialistkollegier
 • Dokumentation av handledarsamtal.
 • Dokumentation av genomförda kurser
 • Dokumentation av genomförda placeringar.